Stortinget

Tilbake til oversikt  

 

Hva skjer på Stortinget?

Ved Stortingsvalget i september 2021 stadfester seks av ni landsdekkende politiske parti i partiprogram at de støtter en samtykkelov. 

Partienes standpunkt til samtykkelov i partiprogram


FrP - verken voldtekt eller samtykkelov omtales i partiprogram vedtatt på landsmøte mai 2021

 

Høyre - samtykkelov ikke nevnt i partiprogram vedtatt på landsmøte i mai 2021. Høyre stadfester imidlertid i kapittel Justis, sikkerhet og beredskap/Ofrenes stilling å ville gjennomgå dagens bestemmelser om seksuallovbrudd, med sikte på bedre vern for ofrene.

 

Senterpartiet - samtykkelov ikke nevnt i Stortingsprogram vedtatt på landsmøte i juni 2021. Senterpartiet stadfester imidlertid i kapittel 3- Beredskap, forsvar og justis/Politi- og lensmannsetaten å ville styrke politiets kompetanse og kapasitet når det gjelder straffeforfølgning og forebygging av voldtekts- og overgrepssaker.

 

Kristelig Folkeparti - vedtatt i partiprogram på landsmøte mai 2021

Kristelig Folkeparti fastslår i partiprogrammets Kapittel 18. Trygghet i hverdagen at partiet vil innføre en lovbestemmelse som tydeliggjør at voldtekt defineres som seksuell omgang uten fritt samtykke. Partiet vedtok i tillegg en resolusjon fremmet av Kristelig Folkepartis Kvinner, Samtykke må snarest inn i lovgivningen, at lovarbeid kan igangsettes på med det samme, med bakgrunn i de nordiske erfaringer og evalueringer, uten å avvente den samlede gjennomgangen fra Straffelovutvalget innen utløpet av 2022.

 

Venstre - vedtatt i partiprogram på landsmøte i april 2021

Venstres landsmøte stadfester i partiprogrammets kapittel Hvordan sikrer vi alle muligheten til å leve trygge liv? at partiet vil oppdatere dagens lovverk om seksuelle overgrep for å innføre et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen.

 

Arbeiderpartiet -  vedtatt i partiprogram på landsmøte i april 2021

Arbeiderpartiets landsmøtet stadfester i partiprogrammets kapittel Justis og beredskap: Trygghet og nærhet at partiet vil bekjempe voldtekt gjennom blant annet å tydeliggjøre straffeloven, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt.

 

MDG - vedtatt i arbeidsprogram på landsmøte i mars 2021

Under Del 15, Et trygt samfunn, stadfester MDG at partiet vil tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at seksuell omgang uten samtykke defineres som voldtekt.

 

SV- vedtatt i arbeidsprogram på partiets landsmøte i april 2021

Under kapittel Demokrati, deltakelse og feminisme/Vold, overgrep og seksuell trakassering, stadfester SV at partiet vil innføre samtykkebasert voldtektslovgivning der voldtekt blir definert som seksuell omgang uten fritt samtykke, i tråd med Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

 

Rødt- vedtatt i arbeidsprogram på landsmøte  i mars 2021

Under kapittel om Kvinnefrigjøring stadfester Rødt at aprtiet vil skjerpe definisjonen av voldtekt til seksuell omgang som forutsetter oppriktig samtykke, og ikke basere definisjonen av voldtekt på at man aktivt må motsette seg handlingen.