Straffelovrådet

Tilbake til oversikt  

 

Om straffelovrådet og utredning av samtykkebasert voldtektsbestemmelse (samtykkelov)
 

I mars 2021 ga Justis- og beredskapsdepartementet , under regjeringen Solberg, Straffelovrådet i oppdrag å gjøre en samlet gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd,  herunder straffebudet om voldtekt.


Straffelovrådet er et fast råd med eksperter i strafferett som utreder og legger frem forslag om endringer i straffelovgivningen etter nærmere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

 

I mandatet blir Straffelovrådet bedt om å se til utviklingen som har vært internasjonalt, bl.a. i Danmark og Sverige, som allerede har innført samtykkebaserte voldtektsbestemmelser. Mandatet sier også at Straffelovrådet skal vurdere alternativer til en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Det er derfor dessverre ikke sikkert at Straffelovrådets utredning vil lede til et forslag om en samtykkelov i Norge. 

 

Du kan lese hele mandatet herStraffelovrådets utredning skal være ferdig innen den 15. desember 2022.

 

Samtykkealliansen er glad for at Straffelovrådet gjennomfører en helhetlig gjennomgang av straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. En samtykkelov må passe inn i  straffelovens øvrige straffebud mot seksuallovbrudd. Samtykkealliansen har ikke konkludert hvordan en samtykkebasert voldtektsbemmelse best  formuleres, men mener det vesentlige er at  Norge får en voldtektsbestemmelse som gjør seksuell omgang uten samtykke straffbart som voldtekt. Vi støtter derfor en helhetlig utredning, men anbefaler at Justis- og beredskapssdepartementet endrer Straffelovrådets mandat  slik at den kommer i overensstemmelse med regjeringens uttalte målsetning om å innføre en samtykkelov  i Norge! Dette har også de ulike organisasjonene i Samtykkealliansen formidlet direkte til politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet . 


Ved Stortingsvalget i september 2021 ble det regjeringsskifte. Den nye regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker en samtykkelov, les mer om Hurdalsplattformen her.