Vi trenger en reell samtykkelov!

Kvinne ser på utsikten og sjøen.
Krev en reell samtykkelov nå!

Signer aksjonen og krev at vi får en samtykkelov som fastslår at all seksuell omgang uten forutgående fritt samtykke er voldtekt.

Fyll inn skjema:

Jeg krever at vi får en reell samtykkelov i Norge! 

Underskriftsaksjon: Den som tier, samtykker ikke!


Regjeringen har lovet at Norge skal få en samtykkelov, men lovforslaget som nå er lagt fram, har store svakheter. Vi risikerer å få en lov som legger ansvaret over på den som blir voldtatt.
 

Det er Straffelovrådet som har fått i oppdrag av regjeringen å legge fram forslag til en ny voldtektsbestemmelse. Forslaget deres innebærer at en person i ord eller handling skal ha vist motvilje mot den seksuelle omgangen for å kunne regnes som voldtekt.


Dette er ingen samtykkelov. Det er å legge ansvaret for å vise motvilje på den utsatte.


En samtykkelov skal sende et tydelig signal om at voldtekt ikke handler om en plikt til å si fra eller vise motvilje på annen måte. Det skal være den som ønsker sex sitt ansvar å sikre at også den andre personen har lyst og deltar frivillig.


Vi må få en samtykkelov som slår fast at den som tier ikke samtykker!


1 av 5 kvinner


Én av fem kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt, enten ved bruk av makt eller tvang, eller sovevoldtekt. Flere fortalte at de hadde opplevd begge deler, viser en landsomfattende undersøkelse.
 

  • 41% var ifølge samme undersøkelse redde for å bli alvorlig skadet eller for å bli drept under overgrepet.
     
  • Noen velger å forholde seg passive under et overgrep for å forhindre større skade.
     
  • Mange som utsettes for et overgrep opplever også at kroppen stivner til, slik at de ikke er i stand til å bevege seg. Dette kalles for en frys-reaksjon.
     
  • En undersøkelse foretatt av Karolinska Instituttet i Stockholm viste at 70% av kvinnene som oppsøkte voldtektsmottaket hadde opplevd en slik frys-reaksjon under overgrepet.


Si ifra NÅ!
 

Forslaget som regjeringen skal ta stilling til, er nå på høring.


Det betyr at institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner er invitert til å kommentere forslaget til ny voldtektsbestemmelse, og kan komme med forslag til endringer.
 

Ved å signere denne aksjonen, stiller du deg bak kravet om at Norge må få en reell samtykkelov, en voldtektsbestemmelse i straffeloven som fastslår at all seksuell omgang uten forutgående fritt samtykke eller frivillig deltakelse er voldtekt.
 

Signaturene vil bli sendt til justisminister Emilie Enger Mehl.

 

 

Her kan du lese brevet vi sender:

 

Justisminister Emilie Enger Mehl
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

 

 

Kjære justisminister Emilie Enger Mehl,


I Hurdalsplattformen forpliktet regjeringen seg til å legge frem forslag til lov som fastslår at seksuell omgang uten samtykke er ulovlig og definert som voldtekt. Jeg stoler på at regjeringen holder dette løftet.


Straffelovrådet leverte sitt forslag til revidering av Straffelovens kapittel om seksuallovbrudd (NOU 2022:21) til Justis- og beredskapsdepartementet i desember 2022. Her foreslår Straffelovrådet å innføre en ny bokstav b) i voldtektsbestemmelsen, som pålegger en person som ikke ønsker å ha seksuell omgang å vise sin manglende vilje i ord eller handling.


Den nye bestemmelsen som Straffelovrådet foreslår legger ikke mangel på et fritt gitt samtykke til grunn. Straffelovrådet foreslår isteden å gi den som er utsatt for en voldtekt ansvar for å uttrykke motvilje. Dette lovforslaget vil dermed ikke bringe norsk straffelov i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder og oppfyller heller ikke regjeringens løfte i Hurdalsplattformen.


Europarådets overvåkingsorgan GREVIO som evaluerer hvordan stater overholder Istanbulkonvensjonen har i sin vurdering av Tysklands voldtektsbestemmelse gitt tydelig uttrykk for at den type lovbestemmelse som Straffelovrådet foreslår ikke fullt ut er i overensstemmelse med standarden som Istanbulkonvensjonen setter.


Én av fem kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt, enten ved bruk av makt eller tvang, eller sovevoldtekt. Flere fortalte at de hadde opplevd begge deler, viser en landsomfattende undersøkelse publisert av NKVTS 28. februar 2023.


Voldtekt og andre former for seksuell vold har omfattende og alvorlige konsekvensene for jenters og kvinners liv og helse. Jeg forventer derfor at norske myndigheter gjennomfører alle tiltak som er nødvendige for å forebygge, etterforske og straffe voldtekt. Dette forpliktet Norge seg til da vi ratifiserte Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) i 2017. Det inkluderer en samtykkebasert voldtektsbestemmelse, som fastslår at seksuell omgang uten fritt samtykke er ulovlig og skal straffes som voldtekt. Etter Istanbulkonvensjonen skal samtykke gis frivillig, som et resultat av personens frie vilje, vurdert i sammenheng med de omkringliggende omstendighetene


Jeg oppfordrer deg til å legge frem et lovforslag for Stortinget som sørger for at straffelovens voldtektsbestemmelse kommer i overenstemmelse med den standarden som Istanbulkonvensjonen setter, og som slår fast at voldtekt er seksuell omgang uten fritt samtykke, der samtykke blir vurdert i lys av de omkringliggende omstendighetene. Samtykke eller uttrykk for å ha lyst på sex, må foreligge før den seksuelle omgangen skjer.Vennlig hilsen,